Referat fra ekstraordinært menighetsmøte 19. jan 2020

Rett etter gudstjenesten 19. jan var det menighetsmøte. Det var to saker som ble drøftet:

1. utvidelse av prestestillingen og mulighetene for at Ryenberget blir modermenighet for en helt ny menighet.

2. styringsstrukturen i Ryenberget menighet med en eventuell innføring av et menighetsstyre ved siden av eldsterådet.

Begge sakene ble belyst, analysert og drøftet – og så satser vi på å gjøre et endelig vedtak i disse to sakene på det ordinære menighetsmøtet 22. mars 2020 rett etter gudstjenesten.

Vil du lese hele referatet så kan du gjøre det her.