Dagens andakt torsdag 18. juni fra Ryenberget menighet

Det har blitt mulig å samles i kirka igjen – nå med et maksantall på 200 stk per samling, på betingelsen at lokalene kan romme så mange mennesker med én meters avstand. For kirkerom og gymsal i Ryenberget vil det betyr flere enn 50, men langt under 200.

Ryenberget menighet vil fortsette å publisere en daglig andakt på nyhetsbrev, hjemmeside og Facebook fram til og med tirsdag 30. juni. Da tar andaktsskriverne sommerferie. For å motta andakten på mail i morgen, skriv en mail til menighetskontoret.

Fikk dere Den hellige Ånd da dere kom til tro?

Av Andreas Johansson, menighetssekretær

Apostelen Paulus var på misjonsreise – igjen. Da han kom til Efesos (vestkysten av dagens Tyrkia) viste det seg at en av landsmennene hans, en diasporajøde fra Aleksandria som het Apollos, hadde vært i de jødiske miljøene i Efesos og forkynt at Jesus var Messias, før han hadde reist videre til Korint (sør i dagens Hellas). Apollos var en flink taler og han kjente de jødiske Skriftene, dvs Loven, Profetene og Skriftene (dvs GT). Resultatene lot ikke vente på seg: Folk kom til tro, ble døpt og kalte seg disipler:

Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem: «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte: «Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannes-dåpen», svarte de. Da sa Paulus: «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus.» Etter å ha hørt dette lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk. Det var omkring tolv menn i alt.(Apgj 19,1-7)

Hvilket spørsmål burde en misjonær eller omreisende forkynner stille aller først ved ankomsten til et nytt sted der «noen andre» allerede har forkynt?

Apostelen Paulus valgte å stille spørsmålet «Fikk dere Den hellige Ånd da dere kom til tro?» Paulus forutsetter at når noen blir døpt, så skjer det noe. Dåpen har alltid en fortsettelse. Den hellige Ånd som blir gitt ved dåpen forandrer livet til den døpte. For Jesus hadde selv sagt: «For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.» (Apg 1,5)

Disse her disiplene i Efesos hadde ikke hørt om Den hellige Ånd en gang. De fleste som er døpt i Norge nok har hørt om Den hellige Ånd, men hva vil alle som er døpt svare på Paulus sitt spørsmål: «Fikk dere Den hellige Ånd da dere kom til tro?»

Da disiplene i Efesos ikke kunne svare bekreftende på at de hadde fått Den hellige Ånd, stilte Paulus oppfølgingsspørsmålet: «Hva slags dåp er dere døpt med da?»

Da disiplene svarer at de er døpt med Johannes-dåpen (fordi Apollos riktignok hadde forkynt Jesus som Messias, men ikke hadde kjennskap til dåpen i Jesus sitt navn; Apg 18,25), så forklarer Paulus forskjellen på Johannes-dåpen til omvendelse og dåpen til Herren Jesus sitt navn. 

Når disiplene skjønte dette, så ble det dåp igjen. Dette er det eneste eksempelet på gjendåp i NT. Selv om vann ble brukt i begge tilfellene, så er en dåp til Herren Jesus sitt navn noe annet enn Johannes-dåpen.

Det andre tilfellet i NT da dåpen «ikke virket», skjedde i Samaria, der folk i Samaria hadde blitt døpt til Herren Jesus sitt navn, men ikke fått Ånden (Apg 8,16). I Samaria hadde de blitt døpt med riktig dåp – og derfor var gjendåp uaktuelt. Men det var viktig at de nye disiplene fikk Den hellige Ånd, så apostelen Peter og Johannes dro ens ærend helt fra Jerusalem for å legge hendene på dem slik at de fikk Den hellige Ånd (Apg 8,14-17). 

Og slik ble det også i Efesos. Etter at disse nye disiplene hadde blitt døpt på skikkelig vis, så la Paulus hendene på dem. Den hellige Ånd kom over dem og de talte i tunger og de profeterte.

Mange av tekstene i NT taler frimodig om at Den hellige Ånd som en erfaring og noe observerbart – langt mer frimodig enn mange av oss lutherske kristne tør.

I f.eks. Gal 3,2 spør Paulus hvordan galaterne fikk Den hellige Ånd: Var det ved lovgjerninger eller var det ved å høre og tro? Og Paulus forventer at galaterne kan svare på spørsmålet utfra hva de har erfart, og ikke utfra hva de eventuelt har lært utenat som «rett svar».

Hva kan da passe bedre enn å avslutte med å sitere fra Martin Luthers Store Katekisme?

«At barnedåpen behager Kristus, det viser seg tydelig ved det han selv har gjort. Gud har jo nemlig herliggjort mange av dem som er døpt som barn og gitt dem Den Hellige Ånd. Og den dag i dag er det mange barnedøpte hvis lære og liv røper at de har Den Hellige Ånd. På samme måten kan vi jo utlegge Skriften og kjenne Kristus, og det er umulig uten Den Hellige Ånd. Hvis Gud ikke vil godkjenne barnedåpen, så ville han ikke gi noen av dem den Hellige Ånd eller noen av hans gaver. … For dåpen ikke bare forkynner et nytt liv, den virker, begynner og fortsetter dette nye liv. I dåpen får vi nåde, Ånd og kraft til å undertrykke det gamle menneske, så det nye kan komme fram og bli sterkt.» (Store Kat 4:49,76)