Dagens andakt tirsdag 5. januar

«Kristi mysterium»

Av Håkon Valen-Sendstad, menighetsarbeider

Teksten vi i dag leser fra Kol 1,15-20 er kanskje en av de viktigste og mest sentrale tekster i Bibelen som lærer oss om hvem mennesket Jesus er. Paulus sier at Jesus er skaperen av himmelen og jorden, både det «synlige og det usynlige». «Han er før alt», m.a.o. han er ikke skapt selv, men er fra evighet av. «Han er opphavet», uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til, utdyper Johannes (Joh 1,3). Hele Gudsfylde er i hans kropp (Kol 2,9). Og kanskje størst av alt; kraften i hans blod er så sterk, at når han dør og hans blod renner fra hans naglesår, så gjør han opp for hele menneske slektens synd, fra tidenes morgen til den dagen han har satt til å komme igjen. Hans blod skaper fred mellom Gud og oss mennesker (v.20). 

Litt senere i Kolosser brevet som vi leser fra i dag, skriver Paulus, at i Kristus «er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede» (2,3). Det er sannelig ord å tenke over. Alt vi trenger av liv, visdom, kunnskap og innsikt, finner vi i Kristus. Hos ham er alt! Og det er fordi han er Gud, ett med sin Far.

Man kan kanskje undre seg over hvor Paulus har fått denne kunnskapen om Kristus fra, for disse tankene var så fremmede den gang, at det ville rett og slett ikke være mulig å tenke ut noe slikt. Men vi vet at Paulus møtte Jesus og både så og hørte ham på vei til Damaskus (Apgj 9). Vi vet også at Paulus kjente skriftene ut og inn. Alt Paulus lærer oss i teksten i dag, kan vi lese om Jesus i Det gamle testamentet (f.eks. Jes 9,6). I tillegg var Paulus en utvalgt apostel og fikk en innsikt i disse ting som var større enn de fleste. I Ef 3,3 forteller Paulus om en åpenbaring han har fått som har gitt ham en helt spesiell innsikt i «Kristi mysterium», som han sier. For det er det Jesus er: Et mysterium, en hemmelighet som er åpenbart for den som tror. 

Men å tro på hvem Jesus er har alltid vært vanskelig. Til og med for disiplene som så og tok på ham, kan vi lese at det var vanskelig. I Joh 14,8 hører vi om Jesu disippel, Filip, som ber Jesus om å vise dem Far, m.a.o. Gud. Men da svarer Jesus: «Kjenner du meg ikke Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett Far».

Det er vanskelig, ja, umulig for oss å tro hvem Jesus er av oss selv. Men er det en som vet dette og kjenner vår skrøpelighet, så er det Jesus. Han vet at vi trenger hjelp til å både se, høre og forstå det han har sagt. Derfor lovet han å sende DHÅ som skulle veilede disiplene til å forstå hvem han var (Joh 14,20). Og det løftet gjelder også oss. 

Ordene til Paulus i dag kan være vanskelige for oss å ta innover seg. Men hvis vi tar vare på disse ord om Jesus i hjertene våre, vil DHÅ veilede oss stadig dypere inn i skattene, visdommen og kunnskapen som er i mysteriet Kristus. Da skal hans guddommelige herlighet skinne, sterkere og sterkere for oss slik den gjorde for disiplene: «Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Joh 1,14) 

Ønsker dere alle en fortsatt velsigne uke.