Dagens andakt onsdag 7. april

Gå i fred! Tjen Herren med glede!

Av Fred Søndby, eldste

For noen år siden ble denne positive oppfordringen innført som avslutningsord i gudstjenesteliturgien i Dnk. Til å begynne med var det ikke alltid at presten der vi på den tiden gikk til gudstjeneste husket på å si disse avslutningsordene. Da var det at en eldre dame, som var fast kirkegjenger selv med høy stemme sa:

Gå i fred! Tjen Herren med glede!

Vi kan nok se det litt komiske i situasjonen, men like fullt er det en viktig påminnelse om hvor positivt det kristne budskapet er, både med bakgrunn i det Jesus har gjort for oss gjennom sitt frelsesverk, og den tjenesten Gud har gitt til oss alle kristne om å vitne om Ham, hver på vårt sted. 

I dagens bibelord til oss, som vi leser i 1 Peter 1,3-9 møter vi en som på ingen måte har glemt eller vil forminske denne gleden. «Lovet være Gud» åpner han med, og fortsetter i vers 6 med å be oss om å juble av glede! Slik kan bare en som har bekjent sin synd og fått tilgivelse og en ny sjanse uttrykke det, og akkurat dette hadde Peter mer enn de fleste fått erfare.

Likevel er det ikke til å komme forbi at mange av oss har måttet unnvære det å samles om Guds ord og å dele nattverdens fellesskap denne påsken, og at vi ikke på samme måte har kunnet være sammen med våre aller nærmeste slik vi ellers har hatt så rik mulighet til. Det savnet vi alle føler på grunn av pandemien skal vi ikke bagatellisere, men minne hverandre om at vi har en Gud som hører bønner, og som har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Så om vi ikke alltid kan juble av fryd, så vil vi likevel kunne kjenne en indre glede og takknemlighet over at vi som tror på Jesus får være en del av Guds familie, at Jesus er vår bror og at vi som troende er med i et søskenfellesskap, selv om vi i denne tiden ikke kan møtes slik vi pleier. 

I kirkeåret kalles tiden vi nå er inne i, mellom påske og pinse, for påsketiden. Da kan vi la påskens budskap stå som et bakteppe for pinsens frigjørende budskap om Den Hellige Ånd, som vil fylle oss og utruste oss for oppgaver som Gud har lagt ferdige for oss. Den Hellige Ånds gave fikk vi første gang da vi ble døpt, og vi kan hver dag få lov til å be om mer av Åndens kraft og fylde i våre liv. Så la oss minnes hvordan Luther forklarer dette for oss, slik mange av oss lærte utenat på skolen eller ved konfirmasjonen: 

«Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til Ham. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og oppholdt meg i den rette tro.»

Så la oss med frimodighet gå i fred og tjene Herren med glede!