Dagens andakt onsdag 20. januar

Salme 145,8-17

Herren er nådig og barmhjertig!

Av Fred Søndby, eldste

Salme 145, som teksten vår i dag er hentet fra, er av David, og er kjent som en visdomssalme, men også en lovprisningssalme. Når David her sier at Herren er nådig og barmhjertig, er dette også som Gud beskriver seg selv, slik vi bl.a. kan lese i 2. Mosebok 34,6. Her var bakgrunnen at Gud hadde bedt Moses om å komme opp på fjellet med to nye steintavler som Gud kunne skrive ned sin lov på, etter at folket hadde gjort opprør og ødelagt de to første steintavlene som Gud selv hadde gitt dem tidligere. I stedet for straff fikk folket her en sjanse til, og fikk på denne måten også en ny begynnelse. Det var i møte med Moses at Gud kom ned i en sky, stilte seg hos ham og ropte ut: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet.» 

Her bruker David de samme ordene i sin lovprisning. Og i versene framover forkynner David at Guds omsorg og barmhjertighet omfatter alt som Gud har skapt, til alle tider og fra slekt til slekt. I vers 15 og 16 går David over til å beskrive lengselen etter Gud, og hvordan Han tar imot oss og viser oss sin omsorg: 

«Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat i rett tid. Du åpner din hånd og metter alt som lever, med det gode.»

Disse ordene har inspirert organisten og salmedikteren Johan J. Gjendem til å skrive dette verset, som også av og til brukes som bordbønn:

«Alle vender augo sine til deg, og du gjev dei alle deira føde i rette tid. Du opnar di milde hand, Gud, og mettar alt levande, – alt levande med hugnad.»

Slik Israelsfolket var raske til å glemme Guds omsorg og ikke tok hans bud og forskrifter på alvor, har vi også lett for å glemme hva Gud har sagt. Derfor trenger vi noe som minner oss om å gi Gud ære og makt i livene våre, i noe av det som til daglig omgir oss. Det kan være en rask bordbønn, et ord fra Bibelen som har inspirert deg tidligere, eller et salmevers du lærte for lenge siden. Kanskje det finnes noe der som minner deg spesielt om Guds omsorg og godhet. 

Selv kommer jeg ofte på dette salmeverset, som jeg lærte i konfirmasjonstiden, og som har fulgt meg gjennom både glede og sorg:

Hold fast hva du har, du fikk da som barn de til dåpen deg bar, en rett til Guds rike, en høyættet arv, med adgang til alt som kan tjene din tarv. Guds nåde og styrke og frihet og fred, – til solen går ned.

Hvilket bibelsted eller salmevers har du erfart gir deg ekstra styrke og inspirasjon i tunge tider, – eller finner du en ny inspirasjon i denne visdoms- eller lovprisningssalmen som vi ble minnet om i dag?